AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/631237

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2325123321 - 2325112076

c) Elektronik Posta Adresi

:

tirebel@tire.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal alımı, 1. Kısım Motorin (Diğer) 360.000 Litre, 2. Kısım Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 12.000 Litre ,Otogaz (Lpg) 3000 litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1-İhalenin 1. Kısmı için İhale dökümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede belirtildiği şekliyle tedarik için iki ayrı seçimlik yöntem belirlenmiştir. 1.1-İsteklilerin belirlenen tedarik yöntemlerinden teknik şartnamenin 3.1 (a) bendine göre teklif sunmaları halinde, ihalenin 1.kısmında bulunan ürünlerin teslim edilme yeri ; -Atatürk Mah. Bayrak Cad. No:5 TİRE/İZMİR adresinde idareye ait şantiye yerleşkesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait bulunan 30 tonluk motorin(diğer) tankına, ayrıca Tire ilçe sınırları dahilinde bulunan lokasyonlardaki idareye ait kalorifer kazanı (Toptepe vb ) ve jeneratörler ile kırsal alanda görev yapan iş makinalarına yakıt ikmaline ihtiyaç duyulduğunda yüklenicinin mobil tankeri vasıtasıyla. 1.2-İsteklilerin belirlenen tedarik yöntemlerinden teknik şartnamenin 3.1 (b) bendine göre teklif sunmaları halinde, ihalenin 1.kısmında bulunan ürünlerin teslim edilme yeri ; - T.C. Tire Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR merkez alınarak 5 km yarı çap içerisinde bayilik lisansına sahip, kendisinin anlaşmalı olduğu bir akaryakıt dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından veya kendisine ait olan akaryakıt istasyonlarından pompa teslimi, ayrıca Tire ilçe sınırları dahilinde bulunan lokasyonlardaki idareye ait kalorifer kazanı (Toptepe vb ) ve jeneratörler ile kırsal alanda görev yapan iş makinalarına yakıt ikmaline ihtiyaç duyulduğunda yüklenicinin mobil tankeri vasıtasıyla. 2-İhalenin 2. Kısmı için İhale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede belirtildiği şekliyle; 2.Kısımda yer alan Kurşunsuz benzin ve Otogaz (LPG), T.C. Tire Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR merkez alınarak 5 km yarı çap içerisinde bayilik lisansına sahip, kendisinin anlaşmalı olduğu bir akaryakıt dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından veya kendisine ait olan akaryakıt istasyonlarından pompa teslimi.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında teknik şartname hükümleri doğrultusunda, 1.1-İsteklilerin belirlenen tedarik yöntemlerinden teknik şartnamenin 3.1 (a) bendine göre teklif sunmaları halinde, ihalenin 1.kısmında bulunan ürünlerin teslim edilme yeri ; -Atatürk Mah. Bayrak Cad. No:5 TİRE/İZMİR adresinde idareye ait şantiye yerleşkesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait bulunan 30 tonluk motorin(diğer) tankına, ayrıca Tire ilçe sınırları dahilinde bulunan lokasyonlardaki idareye ait kalorifer kazanı (Toptepe vb ) ve jeneratörler ile kırsal alanda görev yapan iş makinalarına yakıt ikmaline ihtiyaç duyulduğunda yüklenicinin mobil tankeri vasıtasıyla. 1.2-İsteklilerin belirlenen tedarik yöntemlerinden teknik şartnamenin 3.1 (b) bendine göre teklif sunmaları halinde, ihalenin 1.kısmında bulunan ürünlerin teslim edilme yeri ; - T.C. Tire Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR merkez alınarak 5 km yarı çap içerisinde bayilik lisansına sahip, kendisinin anlaşmalı olduğu bir akaryakıt dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından veya kendisine ait olan akaryakıt istasyonlarından pompa teslimi, ayrıca Tire ilçe sınırları dahilinde bulunan lokasyonlardaki idareye ait kalorifer kazanı (Toptepe vb ) ve jeneratörler ile kırsal alanda görev yapan iş makinalarına yakıt ikmaline ihtiyaç duyulduğunda yüklenicinin mobil tankeri vasıtasıyla. 2-İhalenin 2. Kısmı için İhale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede belirtildiği şekliyle; 2.Kısımda yer alan Kurşunsuz benzin ve Otogaz (LPG), T.C. Tire Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR merkez alınarak 5 km yarı çap içerisinde bayilik lisansına sahip, kendisinin anlaşmalı olduğu bir akaryakıt dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından veya kendisine ait olan akaryakıt istasyonlarından pompa teslimi.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

05.11.2021 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İzmir Valiliği Özel Kalem Bürosunun 21.11.2016 tarih ve 78872 sayılı güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin yazılarına istinaden, Tire Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce tarafımıza gönderilen;"İlgi yazı gereğince ayrıntılı sorgulama işlemlerinin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin iş yoğunluğu ile ilimizde hizmetlerin aksamaması ve yatırımların gecikmemesi amacıyla, ihalelere katılanlara ilişkin sorgulama süreci takip edilirken ihale işlemlerine sonuç beklenilmeksizin devam edilmesi, isteklilerden terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname alınması hakkındaki yazı nedeniyle, İdaremizce ihale dokümanı kapsamında taahhütname istenmiş olup, doküman içerisinde standart formu bulunan söz konusu taahhütnamenin isteklilerce doldurularak teklif ekinde sunulması zorunludur.

2) a) İstekli dağıtıcı ise, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış, dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı İdarece görülmüş onaylı suretini,

b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayii ise, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış, bayii lisansının aslını veya noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş onaylı sureti ile birlikte dağıtıcı kuruluş ile yapmış olduğu sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini, teklif ekinde sunmalıdır.

3.1-İhalenin birinci kısmına teklif sunan isteklilerin;  Teknik şartnamenin 3.1.(a) veya 3.1.(b) bendlerinde belirtilen tedarik şekillerinden hangisi yoluyla teklif sunduklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve bu yazılı beyanlarını teklif dokümanı içerisinde sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Paylaş