MECLİS GÜNDEM BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN!

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 48461740-105.02-10.3                                                                                                                                         22/10/2021                             

Konu : Meclis Toplantı Gündemi

 

DUYURU

 

 

Tire Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı III. Birleşimi 22/10/2021 tarih Saat:19.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın halkımıza duyurulur.

 

                                                                                                                                             Salih Atakan DURAN

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

 

Gündem No   :  48461740-105.02-10.3                                                                                          Toplantı Tarihi   : 22/10/2021

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     : 19.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. (II) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, Belediyemiz Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 2021-77 sayılı kararı gereği ihdas olunan 1 adet T.H. (Teknik Hizmetler) Sınıfı 1. Derece “Mühendis” kadrosunun kaldırılarak, yerine T.H. (Teknik Hizmetler) Sınıfı 1. Derece “Dekoratör” kadrosunun ihdası hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19/10/2021 tarih ve E.13061 sayılı Önergesi)

 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan, 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenen norm kadromuza dayanarak (II) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle 1 adet T.H. (Teknik Hizmetler ) sınıfı 1. dereceli "Dekoratör" kadrosunun; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.07. 2021 tarihinde  açıkladığı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” çizelgesinin taban-tavan rakamları arasında bir miktar olarak ücret tespitinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19/10/2021 tarih ve E.13062 sayılı Önergesi)

 

3- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2021 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/10/2021 tarih ve E.13198 sayılı Önergesi)

 

III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 07.10.2021 tarihli Meclis Toplantımızda İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 06.10.2021 tarih ve E.12402 sayılı “ Maddi Hatanın Giderilmesi Hk.” konulu önergesi; İmar ve Şehircilik Komisyonunun 06.10.2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup, söz konusu önergenin; Meclis kararı, plan paftası ve plan raporuyla bütün olarak yapılmış ve akabinde 18. madde uygulaması askı ilanlarıyla tamamlanmıştır. İmar Planı Revizyonu yapılırken 1998 yılında yapılan plan değişikliğinin 2013 yılına aktarılmamış olmasından kaynaklanan bu sorunun önce Belediye Meclisimizce tekrar karara bağlanması ve sonrasında Büyükşehir Belediye Meclis sürecinin tamamlanmasıyla; oluşan maddi hatanın çözümlenebileceği anlaşıldığından; 25.12.1998 tarih ve 99 sayılı Meclis kararı ile yapılan plan değişikliğinin güncel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftalarına entegre edilmesinin, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2021 tarih ve E.12402 sayılı Önergesi)

 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesine istinaden 2020-2024 yılları Stratejik Planına bağlı olarak hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı'nın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.09.2021 tarih E.12147 sayılı Önergesi)

 

3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden, Tire Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçeleri ile 2023-2024 Mali Yılları Gelir ve Gider Tahmini Bütçeleri, aynı zamanda 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerin belirleneceği 2022 Mali Yılı Tarifelerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/09/2021 tarih ve E.12015 sayılı Önergesi)

 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

 

V- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VI- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Salih Atakan DURAN

   Belediye Başkanı

 

Paylaş