KUM,FİLLER VE ALT YAPI DOLGU MALZEMESİ

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kum,filler ve alt yapı dolgu malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                                   :      2021/126289

 

1-İdarenin

a) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076

c) Elektronik Posta Adresi:tirebel@tire.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                                            :      Mal alımı, 2 kısım Kum, filler ve alt yapı dolgu malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                                                     :      Atatürk Mah. Bayrak Cad. No : 5 TİRE/İZMİR adresinde bulunan Tire Belediyesi malzeme deposu

c) Teslim tarihi                                                                                  :      1) İşin süresi 31.12.2021 tarihine kadar olup, malzemeler idare tarafından belirlenecek miktarda, yüklenicinin temin edeceği kamyonlar ile ocaktan,Atatürk mahallesi Bayrak caddesi no:5 de bulunan Tire Belediyesine ait malzeme deposuna nakledilecektir. İdare aynı gün içinde birden fazla tür miktarda malzemeyi talep edebilecektir. İdare tarafından talep edilecek malzemenin cinsi ve miktarı yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. İdare tarafından yazılı olarak istenilen malzemenin cinsi ve miktarı 5 iş günü içerisinde Belediye malzeme deposuna teslim edilecektir aksi takdirde günlük gecikme cezası uygulanacaktır. 2) Talep edilen malzeme belediye kontrol elemanlarınca firmaya ait resmi irsaliyeler ile teslim alınacaktır. Belediye elemanları olmadan dökülen hiçbir malzeme teslim alınmış olmayacaktır. Bu konuda doğacak her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır. 3) Ayrıca İdare istediği takdirde, sözleşmenin imzalanıp malzemenin çekiminin başlamasından önce veya sonra, malzemenin ait olduğu ocaktan numune alarak Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğünde agrega uygunluk deneyi yaptırabilir. Bununla ilgili her türlü bedel yükleniciye aittir. 4) Resmi irsaliye ekinde kantar fişini de verilecektir. Kantar fişi olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır. İdare istediği aracı kontrol amaçlı başka bir kantara yönlendirebilecek ve kantar bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yeni tartım sonucunda ibraz edilen tonaj arasında fark çıkarsa en son çekilen tonaj fişi geçerli olacaktır. Yüklenici bunu itiraz etmemeyi önceden kabul ve taahhüt eder. 5)Nakliye yapacak kamyonlar Karayolları ve Trafik Kanununun ve Tüzüğünün öngördüğü şartlara, teçhizatlara sahip olacak ve her türlü izin yüklenici tarafından alınmış olacaktır. 6) Nakliye yapacak kamyonların görev sırasında ve göreve gidiş-geliş çalışmaları sırasında üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar, ziyan ve cezalardan yüklenici sorumludur. 7) Malzemenin dökülmesi sırasında kamyon etrafındaki trafik emniyetinin sağlanması ve doğabilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur. Yüklenici bu konudaki tedbirlerini önceden almak zorundadır. 8) Yüklenici tarafından teslim edilen malzemenin ilk muayenesi kontrol teşkilatı veya malzemeyi teslim alan eleman tarafından yapılacaktır. Şartnameye uygun olmayan bozuk(çamurlu ve başka cins) malzemeler teslim alınmayacaktır. 9) İdarenin isteği doğrultusunda yüklenici gece malzeme sevkiyatı yapabilecektir. Bunun haricinde idarenin izni olmadan gece malzeme sevkiyatı yapılmayacaktır. 10) Kontrol teşkilatı elemanlarınca eksik görülen hususlar yüklenici tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                                              :      Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR

b) Tarihi ve saati                                                                               :      26.03.2021 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İzmir Valiliği Özel Kalem Bürosunun 21.11.2016 tarih ve 78872 sayılı güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin yazılarına istinaden, Tire Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce tarafımıza gönderilen;"İlgi yazı gereğince ayrıntılı sorgulama işlemlerinin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin iş yoğunluğu ile ilimizde hizmetlerin aksamaması ve yatırımların gecikmemesi amacıyla, ihalelere katılanlara ilişkin sorgulama süreci takip edilirken ihale işlemlerine sonuç beklenilmeksizin devam edilmesi, isteklilerden terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname alınması hakkındaki yazı nedeniyle, İdaremizce ihale dokümanı kapsamında taahhütname istenmiş olup, doküman içerisinde standart formu bulunan söz konusu taahhütnamenin isteklilerce doldurularak teklif ekinde sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İhalemizi indirmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Paylaş